Český
Český Polský Angličtina

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou informativní, což znamená, že pro zákazníky nejsou zdrojem povinností. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla pro zpracování osobních údajů správcem na webových stránkách www.ipox.cz, včetně důvodů, účelů a rozsahu zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, jakož i informace o používání souborů cookie a analytických nástrojů. Ustanovení obsažená v Zásadách platí pro webovou stránku na adrese: www.ipox.cz (dále jen „webová stránka“).
 2. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek jsou partneři, kteří společně podnikají na základě smlouvy o občanském partnerství pod názvem ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ANDRZEJ WOŹNIAK, GRZEGORZ ŻURAWSKI SPÓŁKA CYWILNA (adresa místa podnikání: ul. Mogilska 104, 31-546 Krakov a adresa pro doručování: Boleń, ul. Graniczna 4, 32-086 Węgrzce), NIP občanského partnerství 6782683179, REGON občanského partnerství 351559876, e-mailová adresa: sklep@napad.pl, telefonní číslo 775-453-453, tj .:
  Andrzej Woźniak podnikající pod jménem ANDRZEJ WOŹNIAK ALARM - TECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ (adresa místa podnikání: ul. Mogilska 104, 31-546 Krakov) zapsán do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti Polské republiky vedených ministrem hospodářství, NIP 6781463151, REGON 351347298;
  Grzegorz Żurawski podnikající pod jménem GRZEGORZ ŻURAWSKI ALARM - TECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ (adresa místa podnikání: ul. Mogilska 104, 31-546 Krakov) zapsána do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti Polské republiky vedených ministrem odpovědným za hospodářství, NIP 6782150299, REGON 351454829
  - dále jen „správce“.
 3. Osobní údaje zpracovává správce v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů údaje a kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) - dále jen „GDPR“ nebo „nařízení GDPR“. Oficiální text nařízení GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 4. V záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů a využívání práv souvisejících s jejich zpracováním můžete kontaktovat poštovní adresu kanceláře správce nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách.
 5. Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovává, a zejména je odpovědný, a zajišťuje, že jím shromážděné údaje jsou: (1) zpracovávány v souladu se zákonem; (2) shromažďovány pro stanovené zákonné účely a nepodléhají dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely; 3) věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) uchovávány ve formě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování, a (5) zpracovávány způsobem zajišťujícím přiměřenou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničení nebo poškození pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření.
 6. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, jakož i riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností ohrožení, správce zavádí vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování probíhalo v souladu s tímto nařízením a bylo schopno to prokázat. Tato opatření jsou podle potřeby přezkoumávána a aktualizována. Správce využívá technická opatření k tomu, aby zabránil získávání a pozměňování osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.
 7. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu vyjádřeného Uživatelem a v případech, kdy zákon opravňuje Správce ke zpracování osobních údajů na základě zákonných ustanovení.
 8. Web plní funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  1. prostřednictvím dobrovolně zadaných údajů v kontaktním formuláři (http://ipox.cz/kontakt)
  2. shromažďováním „cookies“ [viz zásady „cookies“]
 9. 8.1 Osobní údaje poskytnuté ve formuláři budou zpracovány za účelem zodpovězení zaslaného dotazu.
 10. 8.2 Právním základem pro zpracování osobních údajů Správcem je souhlas obsažený v kontaktním formuláři a oprávněný zájem správce - čl. 6 s 1 písmeno f GDPR.
 11. 8.3 Údaje budou uloženy až do doby, než bude zaslána odpověď na dotaz, a po dobu korespondence týkající se dotazu.
 12. 8.4 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytné k poskytnutí odpovědi.
 1. Správce může převést vaše osobní údaje subjektům poskytujícím služby, které poskytují Správci technická, IT a organizační řešení umožňující Správci provozovat podnikání, tj. Poskytovatelé IT služeb a servisní technici, poskytovatelé právních služeb poskytujících Správci účetní nebo právní podporu. Správce poskytuje údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné k dosažení účelu zpracování osobních údajů a pouze v rozsahu nezbytném k jeho dosažení zákonem povoleným a spolupracujícím subjektům na základě pověřovacích dohod.
 2. Osobní údaje nejsou administrátorem profilovány ani používány k jiným účelům, než které jsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 3. Osobní údaje ponechané na webových stránkách nebudou v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů prodávány ani zpřístupňovány třetím osobám.
 4. Práva osoby v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem: 
 1. 12.1 Právo na přístup, opravu, omezení, vymazání nebo přenos - subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům, opravu, vymazání („právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování a také má právo na přenos svých údajů. Podrobné podmínky výkonu výše uvedených práv stanoví čl. 15-21 nařízení GDPR.
 2. 12.2 Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje zpracovává Správce na základě vyjádřeného souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. A)) nebo čl. 9 s 2 lit. a) nařízení GDPR), má právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by to mělo dopad na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 3. 12.3 Právo podat stížnost u dozorového orgánu - osoba, jejíž údaje zpracovává správce, má právo podat stížnost u dozorového orgánu způsobem a způsobem stanoveným v ustanoveních nařízení GDPR a polských zákonů, zejména zákona o ochraně osobních údajů. Kontrolním orgánem v Polsku je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 4. 12.4 Právo vznést námitku - subjekt údajů má právo kdykoli - z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací - vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů na základě čl. 6 s 1 lit. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě již správce není oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže existenci platných legitimních důvodů pro zpracování, převažujících nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo důvodů pro stanovení, vyšetřování nebo obranu nároků..
 1. Vyhrazujeme si právo změnit zásady ochrany osobních údajů webových stránek, které mohou být ovlivněny vývojem internetových technologií, možnými změnami v zákoně o ochraně osobních údajů a vývojem našich webových stránek. O veškerých změnách vás budeme viditelně a srozumitelně informovat.
 2. Na webových stránkách se mohou objevit odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky mohou mít své vlastní zásady a předpisy o ochraně osobních údajů, které vám doporučujeme přečíst.

Zásady Cookies

 1. Web neshromažďuje automaticky žádné informace, kromě informací obsažených v souborech cookie.
 2. Soubory cookie (tzv. „Cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které se ukládají na koncovém zařízení uživatele a jsou určeny k používání webových stránek. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
 3. Subjekt, který ukládá soubory cookie na koncovém zařízení uživatele webových stránek a získává k nim přístup, je provozovatel webových stránek www.ipox.cz
 4. Soubory cookie se používají pro následující účely:
  1. přizpůsobení obsahu webových stránek podle preferencí uživatele a optimalizace používání webových stránek; zejména tyto soubory umožňují rozpoznat zařízení uživatele a správně zobrazit web přizpůsobený jeho individuálním potřebám;
  2. vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
 5. Na webových stránkách se používají následující typy souborů cookie:
  1. „nezbytné „cookies, umožňující používání služeb dostupných na Webové stránce, např. autentizační cookies používané pro služby, které vyžadují autentizaci na Webové stránce;
  2. soubory cookie používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k detekci podvodů v oblasti ověřování na webových stránkách;
  3. „Výkonnostní“ cookies umožňující shromažďování informací o používání webových stránek;
  4. „Funkční“ cookies, umožňující „zapamatování“ nastavení zvolených Uživatelem a přizpůsobení uživatelského rozhraní, např. Z hlediska zvoleného jazyka nebo oblasti Uživatele, velikosti písma, vzhledu webu atd.;
  5. „Reklamní“ soubory cookie, které umožňují doručování reklamního obsahu uživatelům lépe přizpůsobeným jejich zájmům.
 6. V mnoha případech umožňuje software používaný k procházení webových stránek (webový prohlížeč) ve výchozím nastavení ukládání souborů cookie na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou kdykoli změnit nastavení souborů cookie. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby blokovala automatické zpracování souborů cookie v nastavení webového prohlížeče nebo informovala o každém jejich zveřejnění v zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a metodách nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).
 7. Nastavení webového prohlížeče pro cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním cookies naší webovou stránkou - v souladu se zákonem může být takový souhlas vyjádřen také prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Pokud takový souhlas neexistuje, mělo by se odpovídajícím způsobem změnit nastavení prohlížeče pro cookies.
 8. Provozovatel webových stránek informuje, že omezení používání cookies mohou ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
 9. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení uživatele mohou používat také inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem webových stránek.

Pohodlí a bezpečnost

Řešení značky IPOX jsou určeny pro práci v jiném instalačním bezpečnosti. Vysoká flexibilita konfigurace, provozní spolehlivost a kompatibilitu se zařízeními jiných výrobců využít monitorovací systémy IPOX zvýšit kvalitu života a zajistit nejvyšší možnou úroveň bezpečnostních agentů chránit místa a objekty.

Proč s námi spolupracovat?

Příznivé podmínky

Našim partnerům poskytujeme nejlepší možné obchodní podmínky. Navažte snámi spolupráci a my vám nabídneme příznivou produktovou nabídku.

Záruka kvality

Značka IPOX to není jen uznaná kvalitu výrobků, ale také odborný servis a zákaznický servis na nejvyšší úrovni.

Plná podpora

Provádíme komplexní informační podporu o produktu a poradíme ve výběru nejlepší možných technických řešení.

Individuální přístup

Připravíme individuální nabídku systémy produktů v reakci na konkrétní požadavky zákazníka.

Přispůsobivá nabídka

Zákazníci, kteří hledají nekonvenční řešení může počítat s naší podporou při realizaci řešení na míru specifickým potřebám.

Pravidelná aktualizace

Vážíme si jakékoliv zpětné vazby, připomínky a návrhy týkající se našich výrobků. Zpětná vazba od zákazníků může neustále zlepšovat naši nabídku.

Snadná dostupnost

Zajišťujeme snadný přístup k plnému katalogu výrobků značky IPOX prostřednictvím sítě autorizovaných prodejců.

Moderní technologie

načka IPOX jako jeden z mála na trh inovativních technologií s cílem zvýšit kvalitu a servis zabezpečovacích systémů.

Estetický design

Řešení podepsaném logem IPOX je také atraktivní vzhled, který kombinuje promyšlenou konstrukci a módní desing a barevnost.

Web používá cookies k poskytování služeb v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a zásadami používání cookies. Můžete definovat podmínky pro ukládání nebo přístup k cookies ve vašem webovém prohlížeči.